Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko– kierownik gospodarczy

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach ogłasza nabór na wolne stanowisko – kierownik gospodarczy

wymiar etatu: 1 etat

 1. Wymagania:
 2. preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku,
 4. znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych,
 5. samodzielność,
 6. komunikatywność,
 7. umiejętność organizacji pracy w zespole, sumienność, rzetelność i kreatywność,
 8. dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku kierownik gospodarczy:

 1. kierowanie zespołem pracowników obsługi oraz określanie zadań i odpowiedzialności, a także stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnienie warunków bhp,
 2. planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynku i urządzeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku, urządzeń, dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, przeglądy sprzętu oraz budynków,
 4. prowadzenie księgi obiektu,
 5. prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z inwestycjami i remontami (usługi, dostawy) i zakupami na terenie szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
 6. realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły, druków i materiałów kancelaryjnych, a także środków czystości niezbędnych dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania obiektów,
 7. wydawanie, ewidencjonowanie i rozliczanie środków czystości i ochrony osobistej pracowników,
 8. prowadzenie ewidencji majątku szkoły, ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 9. inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu szkolnego, organizacja inwentaryzacji rocznej,
 10. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, wynikających z przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora szkoły.
 11. Warunki pracy na stanowisku:
 12. praca przy komputerze,
 13. kontakt z interesantami bezpośredni i telefoniczny.
 14. Wymagane dokumenty:
 15. podpisany list motywacyjny,
 16. podpisany życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej,
 17. dokumenty potwierdzające staż pracy – zaświadczenia z zakładu pracy, kopie świadectw pracy,
 18. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 19. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 20. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 21. Składanie ofert:
 22. wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: kierownik gospodarczy” w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2023 roku do godz. 11.00.
 23. dokumenty złożone w innej formie lub po przekroczeniu ww. terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2023 r.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Powrót na początek strony